Projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja sieci światłowodowych.

D2S Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach została utworzona w maju 2012 roku.

Przedmiotem działalności D2S Sp. z o.o. jest m.in. projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja sieci światłowodowych.

O firmie

Spółka D2S Sp. z o.o. została powołana do życia 28.05.2012r. z kapitałem zakładowym w wysokości 2 mln zł. Podstawowym zadaniem Spółki jest:

Projektowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych:

 • opracowanie koncepcji przebiegu sieci,
 • przygotowywanie ekspertyz środowiskowych
 • uzyskanie wszelkich uzgodnień formalno-prawnych, w tym zgód i warunków technicznych właścicieli gruntów i budynków,
 • opracowanie kompletnych Projektów Zagospodarowania Terenu lub Projektów Budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • opracowanie projektów wykonawczych.

Budowa sieci światłowodowych:

 • krajowych,
 • regionalnych i lokalnych,
 • szkieletowych,
 • dystrybucyjnych oraz dostępowych (w modelu FTTB, FTTH, FTTx).

Pomiary sieci światłowodowych:

 • pomiary reflektometryczne w oknach transmisyjnych 1310nm/1550nm/1625nm,
 • pomiary transmisyjne światłowodów,
 • pomiary dyspersji,
 • opracowanie dokumentacji pomiarowej.

Nadzory i koordynacja robót;

 • nadzory inwestorskie,
 • koordynację i kierowanie robotami budowlanymi o specjalności telekomunikacyjnej.
o firmie

Władze spółki

prezes zarządu
Prezes ZarząduDamian Spyra

Oferta

Spółka posiada zdolność prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem działania:

 • świadczenie usług w zakresie projektowania i budowy sieci szerokopasmowych w tym koordynacja prac geodezyjnych , projektowanie sieci , specjalistyczne spawanie światłowodów, wykonywanie pomiarów reflektometrycznych itp.
 • świadczenie usług projektowych, montażowych i serwisowych dla systemów regulacji i automatyki;
 • świadczenie usług projektowych dla tunelowych systemów regulacji ruchu;
 • prowadzenie działalności handlowej w zakresie dystrybucji wybranych grup sprzętu i wyposażenia związanego obszarami działania Grupy Kapitałowej WASKO S.A;
 • świadczenie usług zlecanych przez podmioty zamawiające:
  • tłocznie gazu ziemnego,
  • jednostki zajmujące się wykonawstwem sieci szerokopasmowych,
  • dystrybutorów sprzętu w tym zwłaszcza w obszarze prac projektowych,
  • kalibracji i serwisowania urządzeń.

Realizacje

Spółka D2S Sp. z o.o. zapewniła całkowite wykonawstwo prac geodezyjnych oraz projektowych związanych z realizacją projektu Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. W ramach konsorcjum spółka D2S Sp. z o.o. uczestniczyła w realizacji projektów Świętokrzyskiej Sieci Szerokopasmowej i Podlaskiej Sieci Szerokopasmowej.

Grupa Kapitałowa WASKO

WASKO S.A.
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.
D2S
GABOS Software

Kontakt

D2S Sp. z o.o.
ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice

Tel: +48 32 33 25 602
Fax: +48 32 332 55 05
Email: de2es@d2s.pl


KRS nr 0000424014
NIP: 631-264-61-00
REGON: 242962480
Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego